Privacyverklaring

Wij zijn Perswinkel Communicatie. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze websites http://www.perswinkel.nl/ en https://persbeeldwinkel.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).

Persoonsgegevens

Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving, de AVG.

Verantwoordelijkheid

Perswinkel Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Perswinkel Communicatie als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt. Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van de in dat kader geldende wet- en regelgeving.

Jouw toestemming

Door gebruik te maken van onze diensten en websites geef je aan het privacy beleid te accepteren. Bij Perswinkel Communicatie respecteren we de privacy van alle gebruikers en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij verschaffen, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt op de website wanneer je gebruik maakt van onze diensten en als je beelden download uit de Beeldbank. Bovendien hebben wij jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen ons uit te voeren. Natuurlijk is het oké om de gegevens niet te delen, maar dan kunnen wij helaas geen diensten leveren. Verder zullen wij jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 1. Je hebt toestemming gegevens voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden;
 2. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, of op verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Perswinkel Communicatie rust. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van de boekhouding van Perswinkel Communicatie, fiscale verplichtingen, verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen en verplichtingen op grond van andere dwingende wet- en regelgeving;
 4. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een ander natuurlijk persoon te beschermen;
 5. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Perswinkel Communicatie of van een derde, indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de geldende (privacy)wet- en regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan:
  1. Het (kunnen) verrichten van de bedrijfsactiviteiten van Perswinkel Communicatie;
  2. Het (kunnen) verrichten van andere ondersteunende of nauw verwante activiteiten van Perswinkel Communicatie, zoals fraudebestrijding, intern marktonderzoek en directe marketing, het maken van studies, modellen en statistieken, het verdedigen van de rechten van Perswinkel Communicatie bij geschillen, en het verzorgen en verbeteren van de website van Perswinkel Communicatie.

De verwerkingsdoeleinden

Perswinkel Communicatie gebruikt jouw gegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • Om contact met je op te kunnen nemen;
 • Om je informatie te sturen;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen aan jou;
 • Voor het uitvoeren van de administratie;
 • Om je te informeren over onze activiteiten;
 • Om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 • Om jouw vragen, opmerkingen en/of klachten te verwerken via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren.

Perswinkel Communicatie kan besluiten de voor deze doeleinden verwerkte persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden, maar alleen als dit verenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden.

Verzameling van gegevens

Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

We registreren jouw gegevens, slaan ze op en verwerken deze voor een juiste afwikkeling van de diensten.

Perswinkel Communicatie verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse-systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse-systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres;
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van het computerscherm;
 • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt;
 • Vanaf welke pagina je op de website van Perswinkel Communicatie bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt;
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website van Perswinkel Communicatie;
 • Welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Onze nieuwsbrief

Perswinkel Communicatie heeft ook een nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze diensten, activiteiten, publicaties en ander nieuws. Als je gebruik maakt van onze diensten vragen we in de algemene voorwaarden we om jouw toestemming om de nieuwsbrief te mogen versturen. Ben je geen klant van ons, maar wil je graag de nieuwsbrief ontvangen? Dat kan via deze link http://perswinkel.us2.list-manage1.com/subscribe?u=47805f726cd41019f34e818ff&id=fc60a93f14 . Je ontvangt dan een bevestiging in je mailbox. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Dit doen we door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
 • Bescherming van onze computers met Firewalls;
 • Maken van back-ups en encryptie van wachtwoorden;
 • NDA’s (geheimhoudingsverklaringen van werknemers).

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens niet langer dan dat we ze nodig hebben voor de doelen die we eerder omschreven hebben. We bewaren de gegevens nooit langer dan zeven jaar.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Met wie worden jouw persoonlijke gegevens gedeeld?

Wij hebben een overeenkomst met jou afgesloten op basis waarvan Perswinkel Communicatie diensten aan jou verleent. Om deze diensten te kunnen verlenen, verwerkt Perswinkel Communicatie jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen in dat kader worden verstrekt aan de personen binnen onze organisatie die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten. Perswinkel Communicatie kan ook kan ook persoonsgegevens verstrekken aan externe partners. Aan welke personen en in welke mate de persoonsgegevens zullen worden verstrekt, is ook in dat geval afhankelijk van de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt. Deze partijen moeten ook aan de privacywetgeving voldoen. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van relevante wetgeving. Je persoonsgegevens kunnen in ieder geval verstrekt worden aan:

 • Gerechtelijke instanties
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Externe adviseurs van Perswinkel Communicatie
 • Externe accountants van Perswinkel Communicatie

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee mijn site het apparaat later weer herkent. We gebruiken cookies om je ervaring op de websites te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast onder andere ook voor dat de websites snel zijn, dat je ze veilig kunt bezoeken en er fouten kunnen worden opgespoord. Je kunt cookies altijd zelf via browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je de website bezoekt. Let wel op: zonder cookies werkt de website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacyverklaring

Het privacy beleid kan worden aangepast. Als dit in belangrijke mate gebeurt, zullen wij een notificatie op de website plaatsen. Verder brengen wij geregistreerde gebruikers op de hoogte via een e-mail.

Jouw rechten

De gegevens die wij van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan ik enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag je toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt, mogen wij geen gegevens meer van jouw verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over deze privacy policy kun je altijd contact met ons opnemen.

Woudrichem, 2020